Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb" w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.3 “Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6520.3-OR1100001/19 zawarta w dniu 20.11.2020 r.

 Skład konsorcjum badawczego:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Kwota dofinansowania: 1 999 982,47 zł

Okres realizacji operacji: 2020-2023

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na wody śródlądowe, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Planowane/przewidywanie wyniki operacji/efekty:

  • Opracowanie techniczno-technologicznych warunków wytwarzania produktów rybnych z ryb małocennych; określenie jakości i bezpieczeństwa tych produktów, a także ekonomicznej efektywności ich produkcji.
  • Badania fizykochemiczne składu ryb małocennych.
  • Badania rynku ryb słodkowodnych oraz opracowanie strategii marketingowej produktów poprzez przygotowanie procesu brandingowego produktów z ryb małocennych (np: identyfikacja wizualna produktów, projektowanie opakowań, wzornictwo, propozycja marketingu produktów końcowych).
  • Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji będą zebrane i opracowane w monografii naukowej, a także wydane w formie publikacji popularnonaukowej w wersji książkowej i elektronicznej.