Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

DYR.Zam.Publ.-20/2020. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt. IV.16 tej decyzji)”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na części (zadania) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, formularzem ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ i Zasadami odbioru materiału zarybieniowego - załącznik nr 2 do projektu umowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Termin składania ofert do 29.10.2020 r. do godziny 10:00