Dostawa pasz do podchowu narybku i tuczu ryby towarowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”, akronim: PRO-PERCH.