Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych" w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.16 “Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny”

Umowa o dofinansowanie nr 00003-6520.16-OR1500001/19 zawarta w dniu 29.12.2020 r.

Skład konsorcjum badawczego:

Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Kwota dofinansowania: 536 530,83 zł

Okres realizacji operacji: 2020-2022

Cel operacji: Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie

Planowane/przewidywanie wyniki operacji/efekty:

  • Przeprowadzenie dwóch kursokonferencji (w latach 2021, 2022).
  • Przygotowanie i publikacja materiałów promujących wiedzę o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej hodowców i rybackich użytkowników wód śródlądowych.
  • Przeprowadzenie badań rentowności i wpływu funduszy europejskich na rentowność gospodarstw rybackich oraz wielkości i struktury odłowów wędkarskich w wybranych gospodarstwach rybackich.
  • W ramach projektu wydane będą trzy monografie naukowe w wersji książkowej i elektronicznej, w których prezentowane będą wyniki wybranych badań naukowych z zakresu rybactwa śródlądowego oraz wyniki analiz przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji.
  • Przygotowanie i organizacja akcji informacyjnej dotyczącej zakresu i podstawowych celów projektu w latach 2020-2022.