Przetargi

Zapytanie ofertowe 2/2021.ZO/JEZIORÓWKA. Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/ZO/IRŚ pt. Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby realizacji w terenie dla jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  na potrzeby realizacji w terenie dla jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie

 

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie

Dokumentacja dla przedmiotowego postępowania została zamieszczona na Platformie zakupowej pod adresem:

Zapytanie ofertowe pt. Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr 29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r).

Dokumenty do przedmiotowego postępowania, zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem:

 

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”

 

Dokumenty do przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie:

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkuba

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz  adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach  kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” 

(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

 

Zawarcie umowy ramowej II na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

Nr sprawy 9/2021/PN/IRS 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej II na zarybianie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021. DYR.Zam.Publ.-9/2021

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia

 

 

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I,  umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20  zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie: