Przetargi

Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt.

Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. realizowana na potrzeby operacji pt. Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej”, w zakresie Priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody.

Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody na potrzeby na potrzeby realizacji projektu pt.: „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I; umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja dla przedmiotowego postępowania została zamieszczona na platformie zakupowej pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/27298/details

Dostawa i adaptacja kontenerów.

Dostawa i adaptacja kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

DYR.Zam.Publ.-2/2021. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021”2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach: „Opis przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 1.1. - 1.17.

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt.

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. realizowana na potrzeby operacji pt. Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej”, w zakresie Priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych do znakowania i utrwalania ryb na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20; Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy; Działanie 2.1. Innowacje.

Sprzedaż wraz z dostawą opału na potrzeby realizacji projektu: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE).” Nr umowy: 00002-6520.13-OR1100004/19 z dn. 10.06.2020 r. Program O

Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 27.01.2021 r.