Przetargi

Remont pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego oraz adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

DYR.Zam.Publ.-18/2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego, adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej, naprawy dachu budynku laboratorium i hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku warsztatowo-magazynowego z basenem przeznaczonym do tworzenia, naprawy i przechowywania sprzętu badawczego na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku (adres zakładu ZRJ ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko). Zakres prac określa załączony przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ).

Dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

DYR.Zam.Publ.-17/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-08, godzina: 10:00

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do IRS w Olsztynie na potrzeby projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) ..."

DYR.Zam.Publ.-16/2020. Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt.

Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb na potrzeby realizacji projektu REGA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-15/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do identyfikacji ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert upływa dnia  24.07.2020r. do godz. 10:00

Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

DYR.Zam.Publ.-14/2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach -  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarami. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jedną lub więcej części.

Część nr 1. Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu oraz modernizacja elewacji hali podchowowej Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki

Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odłowu w obwodzie rybackim Jeziora Koronowskie na rzece Brda nr 9 oraz w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1

- nr sprawy: ZIHiEW-S/SR4

oferty należy złożyć do dnia 29.06.2020 r. do godziny 11:00

Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn

DYR.Zam.Publ.-12/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn, w ramach projektu innowacyjnego PO Rybactwo i Morze „STAWPROPLUS" (ARMIR umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał.

Dostawa materiału zarybieniowego

DYR.Zam.Publ.-11/2020. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt.